เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
สัปดาห์นี้1,679
เดือนนี้15,328
ปีนี้183,936
ทั้งหมด349,478

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
find_in_page ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสูง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ (คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คำสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คำสั่งปลัดเทศบาลมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file มาตราการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษผู้ทำผิดวินัย grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

ผู้บริหารเทศบาล
folder ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น