เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 122
เดือนนี้5,189
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,788
ทั้งหมด 261,047

folder งานตรวจสอบภายใน
find_in_page แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบเทศบัญญัติฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการติดตาม การดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
find_in_page แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
find_in_page บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การย้าย (เปลี่ยนตำแหน่ง) พนักงานเทศบาล และเรื่องการมอบหมายหน้าที่การงานของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน