เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
สัปดาห์นี้1,679
เดือนนี้15,328
ปีนี้183,936
ทั้งหมด349,478

sentiment_very_satisfied คู่มือประชาชน
photo การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
photo การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
photo การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
photo การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
photo การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับลงทะเบียนเด็กแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ-สูงอายุ-เอดส์-พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการยื่นลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น