เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12383
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [16 มีนาคม 2566]
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [3 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [3 มีนาคม 2566]
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [16 มกราคม 2566]
การประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [6 ธันวาคม 2565]
พิธิวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ [5 ธันวาคม 2565]
การจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [8 พฤศจิกายน 2565]
เทศบาลตำบลโคกสูง ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหนองนกทา บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ... [17 ตุลาคม 2565]
วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ [28 กันยายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสูง [27 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 132 รายการ)
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน