messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
full

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างตกแต่งรถแห่เทียนและสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างตกแต่งรถแห่เทียนและสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - คำส้มโฮง - หนองลาด หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มบริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ จุดสิ้นสุด คำน้อย(บริวเณที่ดินนายสเมียน อัศวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูดจุดเริ่มสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด- บ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้นสามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูดจุดเริ่มสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด- บ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้น สามแยกหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบริเวณบ้านนางอรษา จันราศี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5805 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (เขตเทศบาลตำบลหนองเม็๋ก) จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - หนองตาใกล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเม็ก-บ้านเชียง หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองเม็ก - บ้านเชียง (หน้าวัดกุศลไพบูลย์) จุดสิ้นสุด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม( เขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างรถโดยสารปรับปรับอากาศ ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน และรถตู้ปรับอากาศ ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมงานโครงการและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่จัดเกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 จุดเริ่มต้นบริเวณที่ดินนางหนูจร สรกิจ จุดสิ้นสุดสวนยางนายไสว แฝงล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 (กม.3+150) บริเวณที่ดินนางสาวจุรีพร แต่งตั้งรัมย์ จุดสิ้นสุด ถนนโรงเรียนหนองตาใกล้ - วัดป่าคำเก่เด่ บริเวณบ้านนางรัตนา ระลึกถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเม็ก-ดงฝาง-หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก-ดงฝาง-หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุด บ้านหนองลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศตะวันตกหนองแสนสี บริเวณที่ดินนายสีคาน ภูมิประสาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 128 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสำราญ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายแสวง กล่ิ่นดอกพุด จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางปันนา นิลแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันลับวังแคน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนตะวันลับวังแคน จุดเริ่มต้น สามแยกถนนประชารักษา 2 จุดสิ้นสุด ถนนโคกสูง-โสกหมู กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 288 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาโพธิ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาโพธิ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม ที่นานายเกียรติศักดิ์ ขวาโยธา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 6775 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูงสคาญตา หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนโคกสูงสคาญตา จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ถนนเล่ห์หึงสา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 121 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก - นาดี จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหนูสิน ภูมิบุญเสริม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสง่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีสง่า จุดเริ่มต้น แยกถนนลาดยางหนองนกทา- ดงหว้าน จุดสิ้นสุด วัดป่านาบุญ(สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ผิวจราจรกว้า 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะว้นออก)หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) จุดเริ่มต้น สามแยกถนนทรัพย์เจริญ(บริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง)จุดสิ้นสุด ถนนคำผักกูด-บ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น ที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(แยกถนนสร้างสรรค์-หนองบง) จุดสิ้นสุดแยกถนนลาดยางโคกสูง-เม็กใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา -เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
1 - 50 (ทั้งหมด 601 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ผู้บริหารเทศบาล
1701795600 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา /ข้าราชการประจำ
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน