ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง