ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง