ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นานายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง