ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง