เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12419
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

group ฝ่ายบริหาร
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายสมบูรณ์ ทันโหศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0986042447
นายสุพจน์ เบญจวนิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 063869825
นายสมศักดิ์ โม้ทองศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 065-2279024
นายประพล หาญตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 093-0848126
group ฝ่ายสภา
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0615491606
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0862237681
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0982983020
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0801776308
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0622243984
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0653450188
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0893964243
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0931307642
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0819654352
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0807186381
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0895725071
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0816016942
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
group สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0844280833
นายถวิล รัตแสนศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0933902967
นางสาวบุญญาพร เชยชม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0646803694
นางดวงเนตร สุทธิวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0833442323
นายบุญณชาติ ลาลด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าสิบเอกทศพล ทิพโกมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0985920627
นางสาวิตรี แสนสายเนตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0885129591
สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : -
นางสาวจีรประภา นัยจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872416501
นายปรีชา สุทธิวรรณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0637517695
นางอุมาพร รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษยา หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนำโชต นันทจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย พุทธวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัศวิน จันทร์นิน
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี แข็งแรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0935659858
group กองคลัง
นางสุมาลี วิชาเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856832595
นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0862345426
นางศราพร มณีโชติ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0952651995
นายกิตติศักดิ์ เหนือจำทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0986735428
นางสาวเกศินี อู่ทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0813627423
นางอนงค์ แสนสายเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898455528
นายโยทิน ไชยสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา รักษาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองช่าง
นายปัญญา พลมีเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816016942
นายชินณวรรธภาค จันทร์ใบ
นายช่างโยธา
นายจิตรกร อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายนนท์นันท์ อุ่นอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุวัฒน์ ภูมิประสาท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นางสาวกุลสตรี มูลป้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหารเทศบาล
group ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน