เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12372
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

group ฝ่ายสภา
นายปัญญา สีหานาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0895755868
นายอนุพงษ์ เศษเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0636235625
นายสิทธิพงษ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0615491606
นายวีรพล สนั่นเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0862237681
นายอดิศักดิ์ อามาตรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0982983020
นายประเสริฐ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0801776308
นายถนอมรักษ์ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทร : 0622243984
นางสาวปาลิดา ประสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0653450188
นายสงวน ทองแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0893964243
นายพงศ์พัทธ์ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0931307642
นายสงกรานต์ นันทจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0819654352
นายนะสิทธิ์ โยระบัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทร : 0807186381
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน